รายวิชาที่รับผิดชอบ

สามารถดูรายละเอียดและข้อมูลต่างๆของรายวิชาที่รับผิดชอบโดยคลิกที่ชื่อรายวิชาค่ะ

รายวิชาเลือกโท-เอก สาขาวิชาปรัชญา :
437-213 ปรัชญาจีน (Chinese Philosophy)
437-222 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)
437-228 ปรัชญาเกาหลีและญี่ปุ่น (Korean and Japanese Philosophy)

รายวิชาเลือกโท-เอก สาขาวิชาศาสนา :
438-327 ศาสนาในจีน เกาหลีและญี่ปุ่น (Religions in China Korea and Japan)
438-328 ศาสนาพุทธในทิเบต (Tibetan Buddhism)
438-425 สัมมนาปัญหาศาสนา (Seminar on Religions Issue) - ผู้สอนร่วม

รายวิชาศึกษาทั่วไป :
437-101 ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life) - ผู้สอนร่วม
425-101 มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization) - ผู้สอนร่วม

รายวิชาที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2550437-213 ปรัชญาจีน (Chinese Philosophy)
437-222 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)
438-328 ศาสนาพุทธในทิเบต (Tibetan Buddhism)
437-101 ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life) - ผู้สอนร่วม
425-101 มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization) - ผู้สอนร่วม